incdefault  
  Ochrana osobních údajů       
  Tento dokument je určen všem osobám, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají internetový portál www.bhc-int.eu (dále jen uživatelé portálu). Zejména však smluvním odběratelům a dalším obchodním partnerům společnosti BHC International s.r.o., která je provozovatelem internetového portálu (dále jen provozovatel), kteří splňují podmínky přidělení přístupu do prodejního systému portálu prostřednictvím vstupního hesla (dále jen zákazníci).

Zásady ochrany soukromí popisují, jaký druh informací od uživatelů portálu provozovatel shromažduje, jak je s těmito informacemi nakládáno a jak mohou zákazníci aktualizovat informace na portálu nebo jak mohou kontrolovat jejich správu.

Tyto zásady je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel.

Jaký druh informací shromaždujeme?
 • Používá-li portál nepřihlášený uživatel, nejsou po něm žádány žádné důvěrné informace. Iniciální rozsah údajů o zákaznících, jenž využívají také částí portálu, které jsou chráněny heslem, odpovídá informacím vyplývajícím ze základních kontaktních údajů dealerských smluv.
 • Pokud zákazník využívá i funkcí pro sdílenou práci na portálu v rámci jedné společnosti, pak jsou vyžadovány i údaje o dalších osobách, jimž je toto oprávnění poskytováno (jedná se o jméno, příjmení, telefonní spojení, e-mailovou adresu, apod.). Tyto údaje jsou potřebné pro identifikaci uživatelů, kterým jsou umožněny kroky s příslušnými obchodně právními důsledky (např. objednávka zboží, reklamace, atd.).
 • Za účelem optimalizace procesů spojených s nákupem a dodávkou zboží mohou být na portálu uchovávány také další specifické údaje (např. dodací adresy).
 • Jsou také shromažďovány souhrnné údaje o využívání portálu, jako jsou informace o tom, které z našich stránek mají největší statistku návštěvnosti, počet přístupů denně a jak dlouho návštěvníci zůstávají u každé stránky.
Způsob nakládání s těmito informacemi
 • Veškeré informace, které jsou v rámci provozu portálu nashromážděny, jsou určeny výhradně pro účely plnění závazků, jenž vyplývají ze smluvních ustanovení mezi provozovatelem a jeho zákazníky. Jedná se tedy zejména o uspokojení obchodních požadavků, poskytování informací o cenových nabídkách na vyžádání, zpracování, realizace a sledování zakázek, poskytování informací o stavu objednávky, zajišťování informací pro zákazníky o nabídkách nebo produktech, které jsou pro ně podle názoru provozovatele zajímavé, nebo k tomu, aby provozovatel informoval o aktualizacích, změnách na portálu nebo o nových produktech či službách, o nichž se domnívá, že by uživatelům měly být prospěšné.
 • Provozovatel může také seskupovat informace, které mu byly ze strany zákazníků poskytnuty v předchozí komunikaci mimo tento portál s informacemi, které získal v rámci provozu portálu, aby více přizpůsobil práci s portálem přáním jednotlivých zákazníků.
Sdílení informací s třetími stranami
 • Informace, které shromáždíme o Vás a o Vaší společnosti včetně Vaší e-mailové adresy nebo jiných údajů umožňujících identifikaci, můžeme poskytnout našim sesterským společnostem a třetím stranám, jako jsou výrobci, dodavatelé nebo jiné subjekty, jež jsou zapojeny do distribučního řetězce při dodávce produktu nebo při zajišťování služeb, jež byly vyžádány. Můžeme poskytnout úhrnné statistiky o návštěvnících, o transakcích nebo jiných aktivitách na portálu.
 • Provozovatel poskytne osobní informace zákazníků v případech, kdy to vyžaduje zákon nebo tehdy, je-li v dobré víře přesvědčen, že tento postup je nezbytný pro:
 • splnění požadavků zákona nebo vyhovění právnímu řízení, jehož se provozovatel účastní
 • ochranu a obranu vlastnických práv provozovatele portálu www.bhc-int.eu nebo jejích uživatelů
 • identifikaci osob, které mohou porušovat zákon, zákonné ustanovení nebo práva třetích stran
 • spolupráci při vyšetřování úmyslných nezákonných činností.
 • Provozovatel používá rozumná opatření pro zabezpečení informací, které jsou mu poskytnuty.
 • Provozovatel má v rámci portálu www.bhc-int.eu také odkazy na celou řadu ostatních stránek a může obsahovat inzerci třetích stran.
 • Provozovatel není odpovědný za jejich zásady ochrany soukromí ani za to, jak nakládají s informacemi o svých uživatelích.
Ochrana soukromí zákazníků
 • Provozovatel nemůže ručit nebo poskytovat záruku za bezpečnost informací, které uživatel na portál zasílá. Zákazníci, kteří se rozhodli používat portál www.bhc-int.eu , tak činí na vlastní odpovědnost.
 
  
 


 •  
   

Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


 
 

 

 

 

Technické řešení © 2018 CyberSoft s.r.o.

Ochrana osobních údajů | Pravidla používání portálů

© 2018 BHC International s.r.o.